מזונות אישה

מהם מזונות אישה?

זו חובה הלכתית המחייבת את הבעל לזון את בת זוגו – האישה גם לאחר הליך גירושין. 

מזונות אישה לאחר גירושין מבטאים את האחריות של הבעל כלפי רווחתה הכלכלית של אשתו, גם לאחר פירוק הנישואין.

הרקע ההיסטורי למזונות אישה

 הם נעוצים בהלכה הקובעת כי הבעל חייב לזון את אשתו – כלומר לדאוג לכלכלתה; 

אלא שחיוב זה הקבוע בהלכה הלך והתפתח עם השנים בהתאם למציאות החברתית והכלכלית המשתנה כפי שיובהר בהמשך מאמר זה.

חשיבות מזונות אישה

מזונות אישה לאחר גירושין בפרט זכו לתשומת לב רבה מכיוון שהם מגלמים את הצומת של תפקידי מגדר ו-שוויון כלכלי בהקשר של הליכי גירושין, 

כאשר גם היום הם נתפסים כאמצעי להבטחת ביטחון כלכלי לנשים לאחר גירושין.

ניתוח מורכבויות מזונות אישה

מאמר זה צולל לתוך המורכבויות של מזונות אישה

כמו כן בוחן את התנאים שבהם הם מוענקים, שיטת החישוב והיקף ההוצאות שהם נועדו לכסות. 

המאמר מנתח את השיקולים בקביעת גובה מזונות אישה ואת ההשפעה על הצדדים.

מזונות אישה מזונות ילדים עורך דין גירושין אמיר כהן

מהן מזונות אישה?

ראשית מזונות אישה הינה חובה שבדין ראה הוראות סעיף 2 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה מזונות – אולם הוראות סעיף זה חלות רק על אדם שאינו יהודי.

זאת מאחר שהדין האישי על יהודים הוא דיני ישראל, ועל מזונות אשת איש יהודייה חלים במדינת ישראל רק דיני ישראל, וזאת הן בבתי הדין והן בבתי המשפט. 

כאמור לפי ההלכה, החיוב העיקרי הנובע מן הנישואין, הוא חיוב של הבעל במזונתיה של האישה. 

חיוב כולל אוכל וכל יתר צרכי האישה, כלומר את כל הדרוש לה לכלכתה – לרבות מדור והוצאות רפואה. 

מה סכום המזונות שנקבע

קביעת גובה מזונות האישה

גובה המזונות לאחר גירושין – נקבע לפי המינימום הדרוש לאישה למחייתה בבחינת "עולה עמו ואני יורדת עמו" 

מכאן קיימים שני כללים מרכזיים לקביעת גובה מזונות האישה:

1. האישה זכאית לאותה רמת מזונות שהבעל מרשה לעצמו (עולה עמו)

2. האישה זכאית למזונות האישה בסכום הזהה לרמה שהייתה רגילה לה בבית משפחתה עובר לנישואין עם הבעל.

זכאות האישה למזונות

עולה כי האישה זכאית תמיד לקבל את מזונותיה – "הכל לפי עושרו" או "הכל לפי כבודו" 

כלומר אם האישה מגיעה מבית עני – מחויב הבעל לספק לה את מזנותיה על הצד הגבוהה 

גם אם מצבו ומעמדו מאפשרים חיים ברמה גבוהה יותר בין שהיה בעל ממון לפני הנישואין ובין שלאחר מכן.

חובת כיבוד האישה

יש אף שאומרים שהבעל מחוייב לספק את מזונתיה של האישה אף מעל הרמה שהוא עצמו חיי. מאחר שהוא חייב לכבד את אשתו יותר מגופו.

כיצד נכסים קיימים וחובות משפיעים על מזונות אישה?

השפעת נכסים טרום-נישואין על מזונות

קיומם של נכסים טרום-נישואין והצטברות חובות במהלך הנישואין נלקחים בחשבון גם בעת קבלת החלטה בדבר מזונות.

 אם לאישה יש נכסים משמעותיים שהיו בבעלותה לפני הנישואין או שהתקבלו בירושה, הדבר עשוי להפחית את הצורך שלה במזונות אלו.

השפעת חובות שנצברו בנישואין על גובה מזונות

ולהפך, אם הנישואין גרמו לחוב משמעותי שהיא אחראית לו באופן חלקי או מלא, נטל כספי זה עשוי להגדיל את הסכום שנפסק.

השפעת נכסים משותפים

נכסים זוגיים לרבות כגון נדל"ן, השקעות וחשבונות פרישה, נבחנת גם היא.

 חלוקת נכסים אלה יכולה להשפיע על החלטות המזונות, במטרה לחלק באופן שווה את המשאבים הכספיים של בני הזוג. 

האם מצבה התעסוקתי של אישה משפיע על קביעת מזונות?

השפעת מצב תעסוקתי על מזונות אישה לאחר גירושין

מצבה התעסוקתי של האישה בהחלט מהווה שיקול משמעותי לצורך בחינת זכאות למזונות אישה בעת הגירושין. 

אישה שאינה עובדת

כך אם האישה מבוטלת או אם בני הזוג קיבלו החלטה שהאישה תקבל על עצמה את גידול הילדים ואחזקת הבית. 

סביר כי בית הדין או בית המשפט לענייני משפחה יפסקו מזונות בשל כך.

אישה עובדת

אולם ככל והאישה מועסקת בשכר ומתפרנסת בעצמה, בית המשפט או בית הדין עשויים לקבוע שהאישה אינה זכאית למזונתיה מהבעל בהיותה עובדת ובבחינת – "מעשה ידיה תחת מזונתיה" 

 כלומר האישה מקבלת את מזונתיה דרך עמל ידיה – ומכאן שאינה זכאית למזונות אלו גם מהבעל.

מזונות אישה עו"ד גירושין אמיר כהן

כיצד מחושבים מזונות אישה?

תהליך חישוב מזונות אישה

חישוב מזונות אישה הוא תהליך מורכב המשתנה בהתאם לסמכות הדיונית, בית המשפט או בית הדין הרבני.

אך בכל מקרה יערך ניתן כולל ומקיף של הנסיבות הפיננסיות של שני הצדדים.

הבדל מחישוב מזונות ילדים

בניגוד למזונות ילדים מזונות אישה אינם נקבעים בדרך כלל על פי שיטת חישוב קפדנית.

שיקול דעת שיפוטי

מכאן שלשופטים ולדיינים יש שיקול דעת רחב בקביעת מה שהם רואים כהוגן וסביר, בהתאם למספר קריטריונים.

גורמים ושיקולים בחישוב

בין היתר הפרמטרים שנלקחים בחשבון 

  • משך הנישואין
  • גיל והבריאות של שני הצדדים
  • רמת החיים שנקבעה במהלך הנישואין
  • תרומות כל בן זוג לרכוש המשותף ולקריירה או לפוטנציאל הקריירה של בן הזוג האחר.

עו"ד גירושין יכול לסייע בקביעת גובה/התנגדות למזונות אישה 

כך גם לנוכחותם של ילדים והסדרי שהות משפיעים על גובה המזונת.

כך גםהיכולות הכלכלית של בן הזוג המקבל.

 מכאן עו"ד גירושין יכול לסייע לכם לנתח משפטית את הנסיבות הייחודיות של כל מקרה הן שמעצבות בסופו של דבר את קביעת גובה המזונות הסופיים או לחילופין לבטל אותם. 

כאשר המטרה בקביעת הסכום הוא להגיע להסדר הוגן ושוויוני המאפשר לשני בני הזוג להמשיך לחיות בכבוד גם לאחר הגירושין.

אילו הוצאות מכוסות בדרך כלל על ידי מזונות אישה?

מזונות אישה נועדו לכסות מגוון רחב של הוצאות התורמות ליכולתה של האישה לשמור על רמת חיים דומה לזו של הבעל ושהייתה נהוגה במהלך הנישואין.

 השימוש הספציפי בכספי המזונות עשוי להשתנות בהתאם לצרכיה של האישה ולרמת החיים של האישה משך הנישואין עם הבעל ואף קודם לכן. 

אך בדרך כלל הוא עתיד לכלול:

 

  • הוצאות מדור ואחזקתו: מזונות יכולים לשמש לתשלום שכר דירה או משכנתא, וכן הוצאות שוטפות עבור אחזקתו השוטפת של דירת המגורים (תשלומי מים, חשמל, ארנונה וכו')
  • הוצאות מחיה יומיומיים: זה כולל מצרכים, ביגוד הגייה וכו'.
  • בריאות: מזונות עשויים לכסות תשלומי ביטוח בריאות וכן הוצאות רפואיות.
  • החזר חובות: מזונות יכולים אף לסייע בתשלומי חובות שנצברו במהלך הנישואין

יצוין כי בתי המשפט/בתי הדין עשויים לדרוש אסמכתאות ותיעוד של הוצאות אלה כדי למנוע קביעת סכום מזונות אישה מופרז, בבחינת עשיית עושר שלא במשפט. 

כאשר המטרה היא לא רק לתמוך בצרכים הנוכחיים של האישה אלא גם להקל על עצמאותה הכלכלית בעתיד.

 

שתף

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

Verified by MonsterInsights