הסכם ממון ידועים בציבור

בני זוג ידועים בציבור אמיר כהן עורך דין גירושין 

השוני של הסכם ממון ידועים בציבור?

בעניין הסכם ממון בין ידועים בציבור:  יודגש כי בראי הפסיקה והחוק ישנה כמעט הלימה מלאה בין ידועים בציבור לבני זוג נשואים

לדוגמה, ידועים בציבור לקבלת קצבת שאירים, מזונות, וזכויות בירושה. עם זאת, ישנם גם הבדלים מסוימים בין ידועים בציבור לבני זוג נשואים, כגון:

  • הלכת השיתוף ולא חוק יחסי ממון – על בני זוג הידועים בציבור חלים הוראות דין שונות מאלו של בני זוג נשואים בעניין חולקת רכוש; 
  • כאשר הוראות הדין החלים על בני זוג הנשואים כדת משה וישראל מוסדרים במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג, ואילו מקור הדין בעניין בני זוג הידועים בציבור, נמצא בפסיקת בית המשפט במסגרת חזקת השיתוף; 
תמונה השוואה בין ידועים בציבור לבין זוגות נשואים
מתוך אתר גלובס

בני זוג הידועים בציבור להוכיח כוונת שיתוף על נכסים משותפים

רוצה לומר על בני הזוג הידועים בציבור להוכיח כוונת שיתוף על הנכסים שצברו משך חייהם המשותפים.

כאמור השוני בין הדינים הנהוגים בעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור לבין בין בני זוג שהתחתנו כדת משה וישראל  אינו גדול, ואולם בנושאים רכושיים מסוימים קיימת הבחנה בפסיקה ויש לשים לב אליה. 

שני פסקי דין מהפכנים בעניין ידועים בציבור (הסכם ממון)

כך לדוגמא, בית המשפט העליון הכריע בשני פסקי מהפכניים

בהם שם דגש על ההבדלים בין הידועים בציבור עליהם חלה חזקת השיתוף לבין בני זוג נשואים עליהם חלים הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג.

בפס"ד בע"מ בע"מ 1270/23 קבע ביהמ"ש העליון 

כי, הלכת השיתוף הספציפי, הנטענת על ידי בן הזוג שאינו רשום כבעלים על הנכס, 

אינה רלוונטית כאשר מדובר בבני זוג הידועים בציבור, 

זאת כאשר לדעת ביהמ"ש העליון, נועדה הלכה זו לתת מענה לבני זוג נשואים 

שהדין הרלוונטי לגביהם, הוא חוק יחסי ממון, ולא חזקת השיתוף

במסגרתו יכולים בני הזוג לטעון לשיתופיות בנכס ללא צורך בשימוש בהלכת השיתוף הספציפי.

כך בעניין דרישת הכתב, פסק ביהמ"ש העליון כי להבדיל מבני זוג נשואים

, על ידועים בציבור להוכיח שיתופיות בנכס באמצעות מסמך בכתב, 

מאחר שהלכת השיתוף הספציפי אינה חלה בעניינם.

בפס"ד נוסף בע"מ 1983-23 – חידד ביהמ"ש העליון את ההבדלים

 בין זוגות נשואים לידועים בציבור

 וקבע כי חוק יחסי ממון שחל על זוגות נשואים אינו חל על ידועים בציבור

כך קבע כי אם רוצים לחוקק אחרת, קרי חלוקה לא שוויונית בין בני זוג הידועים בציבור, נכון כי הכנסת תשנה את החוק בהתאם לכך.

ביהמ"ש עוד קבע בפס״ד שלעיל כי אף שהלכת השיתוף היא יציר הפסיקה, חלוקה שאינה שוויונית משמעותה פגיעה ברכוש ובזכויות, 

לשיטת כבוד ביהמ״ש בפסק הדין שלעיל, 

אין האחרון אינו יכול להכניס אליה את מה שלא קבע המחוקק, 

בפרט בשל הרציונל שטמון בה – שוויוניות מוחלטת בין הצדדים.

ושוב חשוב לציין כי ההגדרה של ידועים בציבור היא גמישה, ותלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

מכאן אנו לומדים, כי לפסיקת מהפכניות אלו של ביהמ״ש וודאי שיהיו השלכות על האופן שבו ידועים בציבור עורכים הסכם ממון. 

מהם הזכיות והחובות של ידועים בציבור

לא ניתן לערוך בין ידועים בציבור הסכם ממון מבלי לדעת את ההגדרה המשפטית של ידועים בציבור בישראל 

נקדים ונאמר כי הגדרתם של הידועים בציבור, אינה מוסדרת בחוק הישראלי, אלא היא יציר פסיקה

רוצה לומר, במהלך השנים הוסדרו זכויותיהם וחובותיהם של ידועים בציבור בשורה ארוכה של הלכות שניתנו על ידי בית המשפט העליון.

ואלו החלו ליצוק תוכן ומשמעות למושג שנותר עמום ולא ברור במשך שנים.

מה הגדרתם של ידועים בציבור בהסכם ממון

הידועים בציבור הם בני זוג שמנהלים חיי משפחה, משפחתית, זוגית אינטימית. 

כאשר כלפי האדם הסביר מתנהגים ופועלים ככל זוג נשוי.

בנוסף לתנאים בסיסיים אלו הוסיפה במהלך השנים הפסיקה שורה של מבחנים נוספים לצורך בחינה והכרה בבני זוג כידועים בציבור בין היתר:

ניהול משק בית משותף:

 האם בני הזוג חולקים משאבים כלכליים, מגדלים ילדים יחד, ויש להם שותפות בהחלטות הקשורות לחיים המשותפים?

הצגתם של בני הזוג כלפי חוץ כזוג נשוי לכל דבר.

 האם בני הזוג חולקים חשבון בנק משותף, נכסים משותפים, או חובות משותפים?

יצוין כי רשימת התנאים להכרתם של בני זוג כידועים בציבור אינה רשומה סגורה

ידועים בציבור עורך דין גירושין אמיר כהן

לסיכום - חשיבות עריכת הסכם ממון ידועים בציבור

לסיכום, וכתמונת ראי לפרצופם של בני הזוג שבתמונה למעלה – הגדרת בני הזוג כידועים בציבור נותרה, גם בימים אלו, מושג עמום. 

כאשר לבית המשפט הסמכות לבחון כל מקרה לגופו לבחינת השאלה האם הזוג שניצב בפניו הוא ידוע בציבור או לא.

עם זאת, ישנם מספר דרכים משפטיים שבני זוג יכולים לקבע את מעמדם כידועים בציבור :

עריכת הסכם ממון ידועים בציבור – האפשרות המומלצת ביותר לצורך הסדרת מעמדם של בני הזוג כידועים בציבור, היא בדרך של עריכת הסכם ממון

הסכם ממון בין ידועים בציבור צריך להיות מאושר בבית המשפט, בבית הדין או לחילופין בפני נוטריון (ככל ובני הזוג טרם התחתנו)

עריכת הסכם זה בין ידועים בציבור יבטא את מעמדם המשפטי והפומבי של בני הזוג כלפי כולי עלמא, 

וכך גם רצונם ואת חופש בחירתם של בני הזוג בחלוקה מוסכמת של כלל הרכוש שצברו משך חייהם המשותפים.

וזאת אם וכאשר יחליטו על סיום מערכת היחסים הזוגית ביניהם, 

על הסכם הממון ומשמעותיו ומה הוא כולל נדבר בהרחבה במאמר נפרד.

אולם כבר כאן חשוב להגיד לעורכים הסכם ממון ידועים בציבור, 

כי בעזרת מסמך זה יכולים בני הזוג להסדיר את מעמדם המשפטי, בהסכמה, כידועים בציבור.

ובכך לחסוך התדיינות משפטית כפולה:

 הן בעניין מעמדם של בני הזוג כידועים בציבור 

והן בעניין הסדרת חלוקת הרכוש והזכיות ביניהם אם וכאשר יקבלו החלטה לסיום הקשר הזוגי ביניהם.

אפשרות נוספת להסדרת מעמדם של בני זוג כידועים בציבור

 הוא להסתייע באורגנים פרטיים אותם ניתן למצוא ברחבי הרשת, 

המסייעים לבני הזוג בהכרתם כלפי חוץ כידועים בציבור וזאת על ידי הנפקת תעודה (שאינה רשמית)

 וזאת גם כן לצורך הכרתם כיודעים בציבור. 

עורך דין הסכם ממון אמיר כהן

כפי שצוין לעיל, הדרך הטובה ביותר להסדרת מעמדם של יודעים בציבור הוא באמצעות הסכם ממון

שיבטיח גם איזון משאבים הוגן ושוויוני בין בני הזוג אם וכאשר יחליטו בני הזוג לסיים את המערכת הזוגית ביניהם. 

אולם, יותר חשוב מכך, הסכם ממון ידועים בציבור יבטא את הכרתם את המשפטית והפומבית כבני זוג הידועים בציבור כלפי כולי עלמא. 

לעורך דין הסכם ממון אמיר כהן ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון בין ידועים בציבור, משרדינו מבטיח ייצוג הוגן לשני בני הזוג בהסכם הממון.

מתוך מטרה להבטיח את זכויותיהם של שני בני הזוג בעת עריכת הסכם הממון באופן שוויוני.

משרדינו מזמין אתכם ליצור קשר עוד היום ולקבוע פגישת ייעוץ ללא תשלום לצורך התאמה של עיקרי הסכם ההמון באופן אישי לבני הזוג, ובהמשך להביא לאישורו בפני בית המשפט לענייני משפחה. 

שתף

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

 

 

Verified by MonsterInsights